Устройство на града

Филипопол първоначално е възникнал като град на Трихълмието. Едва когато градът слиза в равнината, получава ортогоналната си улична мрежа. 

През 5 в. пр. н. е. Хиподам от Милет създава планираното ортогонално градоустройство и прилага тази схема в Милет и Пирея. Римляните възприемат правоъгълната улична мрежа от елините и я използват най-вече във военните си лагери. Така се създава военния град - castrum Romanum, който години наред се задържа като тип градоустройствена схема.

Но не търсете ортогоналност в улиците на Атина или Рим! И в двата града, олицетворение съответно на гръцката и римската култури, тази схема не е проведена. Това се дължи на факта, че те са много по-стари и когато тези градоустройствени новости се налагат, Рим и Атина са вече значими градове с установена планова структура.

Подобна е ситуацията и във Филипопол, възникнал като град на Трихълмието. Едва когато градът слиза в равнината, през епохата на Елинизма, градът получава своята ортогонална улична мрежа. Римляните използват заварената градска структура, като я доразвиват и благоустрояват.