Начало / За проекта

За проекта

Проект BG 0041 „Античният стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване” е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 2009-2012.

През 2008 е лансирана идеята, че Античният стадион трябва не само да бъде съхранен и популяризиран, но и да се превърне в стимул за градско обновление и жизненост. Областна администрация Пловдив обединява около тази идея партньори в лицето на Община Пловдив, Асоциация за културен туризъм и Норвежки директорат за културно наследство и номинира проект по четвърта приоритетна ос „Опазване на културното наследство” пред Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ-ЕИП). Концепцията му се основава на идеен проект за ревалоризация на Античния стадион, създаден от авторски колектив към Асоциация за културен туризъм с ръководител проф. арх. Тодор Кръстев, д. а. н.

През 2009 проектът е селекциониран с най-висока оценка сред проектите, представени от български публични власти, и получава пълния размер на исканото финансиране – 896 825 евро, от които 83,51 % – безвъзмездна финансова помощ от ФМ на ЕИП, 15 % – национално съфинансиране и 1.49 % – финансиране от бенефициента и партньорите.

Целта на проекта е: изява на ролята на Античния стадион като ресурс за устойчиво развитие и за повишаване на качеството на градската среда в историческия център на Пловдив.

Предвидени и реализирани са четири групи взаимно свързани дейности:

  1. Археологическо проучване, изследване, изработване на работен проект за Античния стадион
  2. Строителни и консервационни дейности, свързани с опазването на Античния стадион и отварянето му за публиката
  3. Информационни и образователни дейности: изработване на информационна и мултимедийна система, която да изяви скритата част на Античния стадион пред публиката; превръщане на стадиона в привлекателен туристически продукт с интернет страница корпоративна идентичност и промоционални продукти; осъществяване на обмен на добри практики с норвежките партньори; създаване ad hoc на образователен Българо-норвежки център за градска археология; информиране на обществеността и др.
  4. Управление и публичност на проекта

За реализацията на проекта е създадена ефективна организация чрез звено за управление и координация (с ръководител Емилия Петрова-Ангелова), с участие на представители на Областна администрация Пловдив и на всички партньори. Проектът не би бил реализиран без активното участие на областните управители инж. Тодор Петков, инж. Иван Тотев и Здравко Димитров.

Първоначалният срок на изпълнение е до април 2011, но вследствие на неочакваните резултати от археологическите разкопки през 2010 срокът на проекта е удължен до април 2012.

Забележително е, че един толкова сложен проект се реализира за относително кратко време. За да отговори на променящите се потребности на града и да доразкрие цялостно неговия културно-историческия потенциал, проектът трябва да бъде разглеждан като напълно отворен за развитие.