Начало / Античният стадион на Филипопол / Археологически проучвания и експониране

Археологически проучвания и експониране

Стадионът е открит през 1923 г. Сектори от него се проучват през годините от археолозите Д. Цончев, Л. Ботушарова, М.Мартинова-Кютова. Части от амфитеатралните редове покрай източната и западната страни на пистата са съхранени в сутерените на съвременните сгради по ул. “Княз Александър I Батенберг”. При разкопки през 2004 г. е разкрит фрагмент от западния ред седалки със стълбищна пътека и отточния канал на пистата пред мраморните ортостати на първия ред в сутерена на бившето кино "Христо Ботев".

По подобие на другите сгради за зрелища в цялата империя и на филипополския стадион почетните зрителски места са надписвани. В средата на източната страна на стадиона, при строителство на търговска сграда са открити седалки с гръцки надписи, които доказват наличието на специални места за градските фили и лица с висок социален статус.

Централният вход на стадиона е оформен от зидани стълбове, облицовани с мраморни пиластри с пластична украса. Върху пиластрите са изобразени херми с поставени над тях наградни вази с палмови клончета, а до тях атрибутите на Херакъл – лъвска кожа, боздуган и колчан със стрели. Аналемата е изградена от гранитни квадри, сигнирани на места с букви. Всички мраморни блокове от архитектурните детайли при входа и ортостатите на първия ред са свързани помежду си чрез железни скоби, споени с олово. Пред входа е разкрита настилка от гранитни блокове в шестоъгълна форма с размери 0,70 х 0,70 м по диагонал.

Археологическите сведения за стадиона датират от 20-те години на ХХ век, но по-сериозни разкопки са направени около половин век по-късно под ръководството на археолога Лилия Ботушарова. Тогава са проучени части на сфендоната, кавеята, улицата-коридор и руини на акведукт. Разкрита е и част от крепостна стена. През 1976 година са проведени консервационно-реставрационни работи. Проектът включва обрамчването на откритите части с бетонни рамки. Предвидено е и кафене с тераса, намираща се между античното и съвременното ниво.

Стадионът в Пловдив е обявен за национална културна ценност през 1995 година.

План на стадиона, Цончев, Д. Contribution a l’histoire du stade antique de Philippopolis / Регионален археологически музей, Пловдив