Home / About the Project / Information and Bibliography

Information and Bibliography

Compilation of information about the Ancient Stadium of Philippopolis, which serves as the basis for building a communication system and the artistic interpretation of the Stadium in the urban environment, is made by a team of the Centre for Research and Design at the University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy.

Bibliographic reference:

Ботушарова, Л. Амфитеатърът на Филипопол. Народен археологически музей – Пловдив, 1977.

Ботушарова Л., В. Танкова, Материали за археологическата карта на Пловдив. Известия на музеите в Южна България, 1982, 8, с. 45-58.

Вагалински, Л. За хронологията на Питийските игри във Филипопол. Годишник на департамент Археология, Нов български университет, 2000, 4-5, с. 264-268.

Вагалински, Л. Кръв и зрелища. Спортни и гладиаторски игри в елинистическа и римска Тракия. София, 2009.

Герасимов, Т. Бележки върху Питийските, Александрийските и Кендризийските игри във Филипопол. Изследвания в чест на академик Д. Дечев, София, 1958, с. 289-304.

Кесякова, Е. Книга за Пловдив. издателство "Полиграф", Пловдив, 1999.

Кесякова, Е., Д. Райчев, Филипопол. Пловдив, 2008.

Матеев, М. Стадионът на античния Филипопол. Годишник на народния археологически музей – Пловдив, 1971, 7, с. 135-151.

Пеев, В. Градъ Пловдивъ – минало и настояще. Част І. Пловдивъ въ миналото. Издание на Пловдивското археологическо дружество, Пловдив, 1941.

Скар, К. Хроника на римските императори. Летопис на владетелите на римската империя. Издателство "Рива", София, 2008.

Христов, И. Римските императори в Тракия, 27 г. пр. Хр. - 610 г. сл. Хр. UNICART, София, 2009.

Цончев, Д. Приноси към старата история на гр. Пловдив. София, 1938.

Шаранков, Н. Лукиан, Роби-бегълци (превод от старогръцки). Критика и Хуманизъм, 13, 1/2002, с. 235-244.

Шаранков, Н. Паметник на култа към Антиной от Филипопол. Годишник на Нов Български Университет, Департамент Средиземноморски и източни изследвания, 1, 2002 [2003], с. 164-168.

Curl, J.S. A Dictionary of Architecture, Oxford University Press, 1999.

Tooke, W. Lucian of Samosata (from the Greek), The Runaway Slaves. Volume 1, London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, 1820, pp. 613-614.

Tsontchev, D. Contribution a l’histoire du stade antique de Philippopolis. Sofia, 1947.

Photographs from the State Archives, Plovdiv

The translation from Greek into Bulgarian of the dialogue "The Runaway Slaves" by Lucian (quoted on the homepage of the Bulgarian version of the website), is courtesy of the author - Nikolay Sharankov.