Римски терми

Римските терми (бани) са едни от най-монументалните постройки в Античността. Освен традиционните хигиенни функции, те имат и значение като средища на спортния, културния живот и търговията.

Термите на Филипопол се намират под нивото на днешната централна част на Пловдив, в участъка между кино „Балкан” и хотел „България”. Те са проучени през 30-те години на ХХ век. Проучени са девет помещения с частично съхранени подови мозайки,  имплувий, канализационна система. Термите са били изградени през II в. и възобновени с нов план през IV в.

По археологически път са открити руините на две бански постройки, разположени една над друга. Първата постройка е датирана през I век, като основание за това дават начина на градеж на откритите структури и черно-белите мозайки. Втората е датирана в началото на IV век, след нашествията на готите. Тя е с различен план и с по-големи размери. 

Налични са всички типични помещения, определящи термите като такива. Те са разположени от двете страни на една и съща ос: фригидарий (басейн със студена вода), тепидарий (басейн с топла вода), и калдарий (басейн с гореща вода) - най-топлото помещение в банския комплекс.

Откритите мозайки са изпълнени от стъклена паста - смалт, при това не само като настилка, но и по стените. Мозайките са черно-бели и с геометрични мотиви.

Площта, върху която са разположени термите, е 700 кв.м.

Откритията са основание да се предполага, че термите във Филипопол са имали същото предназначение като подобните им образци на територията на Рим. Освен за хигиенни нужди, те са се използвали и като места за спорт, развлечения, раговори.

View Античният Филипопол in a larger map