Археологически проучвания (2010)

През 2010 в рамките на проекта BG 0041 са извършени археологически проучвания от екип с научен ръководител Мая Мартинова-Кютова, зам. ръководител Милена Райчева и научен консултант доц. д-р Л. Вагалински.

Със сондаж пред външното лице на крепостната стена е проучен зид, граден от речен камък и кал, с дължина 1,20 м и с прилежащо подово ниво от трамбована глина; строителната техника е характерна за предримските и ранноримски строителни традиции. Това разкритие бележи най-ранното застрояване на терена. В южната част на сондажа, непосредствено пред външното лице на крепостната стена, се проучва субструкцията на Маркаврелиевата крепостна стена с градеж от необработени сиенитни блокове, споени с бял хоросан; стената е фундирана в стерилен пласт жълтокафява пръст и трасирана стъпаловидно, според конфигурацията на терена. Няма изявена берма, която да бележи границата между субструкцията и градежа на суперструкцията. Суперструкцията е квадров градеж от сиенитни блокове с различна големина, които са припасвани стъпаловидно, по наклона на терена над субструкцията; квадрите са поставени по дължина и са свързани с железни скоби; при някои от тях се наблюдава рустициране.

Засводените проходи са изградени от мрамор и пясъчникови квадри, а подовото им ниво е от плочести камъни. С такива камъни е оформена и улицата, която е оградена с бордюрни блокове и снабдена с отводнителен канал, минаващ под оста й.
Със сондажите в този сектор се установява, че субструкцията на западните бордюрни блокове на улицата е в контакт с вътрешното лице на крепостната стена, следователно трасетата на улицата и крепостния зид се пресичат. Това е основание да се предполага наличие в непосредствена близост на фортификационно съоръжение – порта или кула. Настилката на улицата е с наклон към пистата на стадиона, а отводнителният канал е с обратен наклон – това е оригинално инженерно решение, с което се осъществява отводняването на стадиона. В засводения проход, на 0,30 м под настилката от сиенитни камъни, се разкрива по-ранно подово ниво от дребен ломен камък, споен обилно с бял хоросан. Проучва се субструкцията на източните бордюрни блокове на улицата и градежът на един от пилоните на акведукта.

При сондажа западно от античната улица се разкрива сектор от субструкцията на кавеята – масивен блокаж от ломени камъни, споени с бял хоросан, терасирани стъпаловидно в горния край, върху който са нареждани мраморните седалки. До вътрешното лице на крепостната стена се откриват останки от предримски градежи – зид от речен камък на кал и фрагменти от глинени мазилки със следи от колове. Почистени са водопроводните канали, изследва се тяхното устройство и стратиграфска позиция в комплекса.

Мая Мартинова-Кютова, археолог