Фрагмент от седалки - югозапад

При реконструкция на сграда през 2004 е открита част от Античния стадион. Фрагментът представлява пет реда мраморни седалки, стълбищна пътека, сектор от пистата и отводнителен канал към нея. При изграждането на седалките е използван естественият наклон на Сахат тепе.

При реконструкция на бившето кино „Хр. Ботев” през 2004 г., в сутерена, са открити и експонирани пет реда седалки от Античния стадион на Филипопол, стълбищна пътека, сектор от пистата и отводнителен канал пред ортостатите на първия ред. Седалките са изработени от монолитни мраморни блокове, а челата им са украсени с пластична декорация – стилизирани лъвски лапи, аналогично на разкритите седалки на пл. Джумая.

Според археолозите за тази част на стадиона е използван терасираният, естествен наклон на хълма. Оформени са хоризонтални повърхности чрез запълване с пръст и хоризонтални зидове, върху които чрез стъпаловидно застъпване са наредени мраморните седалки.